Erivajadusega laps

Erivajadusega laps on laps, kelle võimetest, terviseseisundist, keelelisest ja kultuurilisest taustast ning isikuomadustest tingitud arenguvajaduste toetamiseks on vaja teha muudatusi või kohandusi lapse kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid jm) või rühma tegevuskavas;

Eriõppe võimalused lasteaias

Lapse individuaalne toetamine Sikupilli lasteaias:

  • Pedagoogid kohandavad vajadusel õppe- ja kasvatustegevust lapse erivajaduse järgi.
  • Rühmades toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles, mitte-eesti kodukeelega lapsed omandavad eesti keele lõimitud tegevuste ja individuaalse harjutamise kaudu
  • Lapsele pakutakse kord aastas logopeedi poolt hindamine.

Sobitus- ja erirühma vastuvõttu reguleerib Haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010. aasta määrus nr 78 Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord

Alushariduse tööd reguleerib Koolieelse lasteasutuse seadus, õppe-kasvatustöö aluseks on Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava

Loe lisaks Haridusameti kodulehelt SIIT.