Õppetöö korraldus

Õppeaasta

Õppeaasta algab 1. septembril ning kestab 31. augustini.

Aktiivne õppeperiood toimub 1. septembrist – 31. maini.

Õppe- ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Planeeritud eesmärgistatud õppetegevused toimuvad iga päev kella 9-12. Õhtupoolikutel tegeletakse huvihariduse ja individuaalse tööga.

Suvekuudel toimub õpitu kordamine ja põhirõhk on mängulistel õuetegevustel. 

Rühmade tegevuskava on koostatud rühmaõpetajate poolt õppeaastaks sõimerühmades kuude ja aiarühmades kas nädalate või kuude kaupa. Tegevuskavade koostamisel lähtutakse lasteaia õppekavast, laste vanusest ning õppe- ja kasvatustööle püstitatud eesmärkidest konkreetses rühmas. Arvestatud on üldõpetuse  põhimõtteid – lähemalt kaugemale, lihtsamalt keerulisemale.  

Rühmade nädalakavad planeeritakse lõimides erinevaid õppevaldkondi, eesmärgid ja tegevused seatakse lapsest lähtuvalt.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu on esitatud põhivaldkondadas: 

  • Mina ja keskkond
  • Keel ja kõne
  • Eesti keel teise keelena
  • Matemaatika
  • Kunst
  • Muusika
  • Liikumine
  •  Väärtuskasvatus
  • Töökasvatus
  •  Mäng