Vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Lasteaiakoha taotlemine

Toimingute tegemiseks Tallinna Haridusameti info- ja iseteeninduskeskkonnas tuleb infosüsteemi sisse logida. Seejärel tehakse teie ja teiega seotud isikute kohta automaatne päring Eesti rahvastikuregistrisse.

Iseteeninduskeskkonnas saate:

  • esitada lasteaiakoha taotluse kuni kolme Tallinna munitsipaallasteasutusse;
  • võtta vastu, edasi lükata või kustutada lasteaiakoha pakkumist;
  • taotleda lasteaiakoha vanema osa vabastust.

Iseteeninduskeskkonnas ei ole võimalik taotleda lasteaiakohta või lasteaia vanema osa vabastust, kui elukoha aadressiks rahvastikuregistris ei ole Tallinna linnas asuv aadress või elukohaandmed on kaotanud kehtivuse.

Lasteaiakohta saab iseteeninduskeskkonnas taotleda lapsele, kes ei ole ühegi Tallinna munitsipaallasteasutuse nimekirjas. Lapsevanemal on õigus valida kuni kolm lasteasutust vastavalt oma soovile kogu Tallinna haldusterritooriumil, kuhu ta soovib oma lapsele lasteaiakohta. Iseteeninduskeskkonnas tuleb taotlus esitada igasse lasteasutusse eraldi.

Tallinnas komplekteeritakse lasteaiarühmad vahemikus 1. mai kuni 15. august. Lasteaiakoha pakkumised tehakse vanemale järjekorra alusel, arvestades koha soovi ning eelistades lapsi, kelle õde-vend käib samas lasteasutuses. Õe-venna olemasolu tuleb vanemal kinnitada iseteeninduskeskkonnas. Kui vanem ei võta koha pakkumist määratud tähtaja jooksul vastu, on direktoril õigus laps antud lasteasutuse järjekorrast kustutada. Lasteaiakoha vastu võtmisel kinnitatakse laps rühma 15. augustist.

Lasteasutuse vahetamiseks võivad Tallinna elanikud valida oma lapsele lasteasutuse, kus on vabu kohti. Lasteasutuse vahetamiseks tuleb vanemal pöörduda lasteasutuse direktori poole.
Vastavalt Tallinna Linnavalitsuse määrusele võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Tallinna linna haldusterritooriumi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse ja haridusameti vahel sõlmitud lepingu alusel.

Lapse vastuvõtmist lasteaeda reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrus nr 18 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.

Lasteaiast väljaarvamine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist.

Lasteaiast lahkumise avalduse leiab SIIT

Lapse lasteaiast lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuini lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

Laps arvatakse lasteasutuse nimekirjast välja direktori käskkirjaga ja tema andmed kustutakse infosüsteemist 3 tööpäeva jooksul alates lapse väljaarvamise kuupäevast.

Koolikohustusliku lapse andmed, kelle vanem ei ole lasteasutuse direktorile esitanud hiljemalt 31. augustiks avaldust lapse lasteasutusest väljaarvamise kohta või nõustamiskomisjoni otsust koolikohustuse täitmise edasilükkamise kohta, kustutatakse infosüsteemist.

Lapse lasteaiast väljaarvamine toimub vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 22. aprilli 2015 määrusele nr 18 “Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord”.