Meie eripära

Lasteasutuse eripära:

  • Keskkonnaharidust väärtustav lasteaed
  • Igapäevaselt pöörame tähelepanu keskkonna hoidmisele ja säästmisele. Lapsed käivad palju looduses ja õppekäikudel. Lasteaed osaleb erinevates keskkonnaalastes projektides, koolitustel  ja väärtustab õuesõpet. Lasteaed osaleb rahvusvahelises projektis Roheline Kool ja omab Rohelist Lippu aastast 2017
  • Kogukonna kaasamine – lasteaia juhtkond on loonud alates 2017. aastast Sikupilli haridusasutuste seltsi ja koordineerib seda.
  • Lai valik huviringe – lähtume põhimõttest, et valikuvõimalus oleks mitmekesine, uudne ja paikne.
  • Oma köök, mis võimaldab tervislikku ja tasakaalustatud toitumist ning menüüde mitmekesisust.
  • Omanäoline õueala – õueala on kujundatud lihtsalt ja lapsesõbralikult. Õuealal on istutuskastid, peenrad. Hindame liigirohkust ja rohelust. Lasteaia õuealal on suur valik okas- ja lehtpuid, viljapuid, marja – ja ilupõõsaid.
  • Lasteaia maja on kahe korrusega, ühe saaliga. Lasteaias on renoveeritud köök, fassaad, katus ja õueala asfald. Lasteaia keskkonna kujundamisel on lähtutud lastepärasusest. Lasteaia õpi- ja töökeskkond on omanäoline.
  • Õppe – ja kasvatustöös peetakse oluliseks loovust, mängulisust ja individuaalsust. Õppe – js kasvatustöö on paindlik, lõimitud ja lapsest lähtuv. Õppetegevuse läbiviimiseks kasutatakse kaaseagseid õppemeetodeid nagu programm” Kiusamisest vaba lasteaed” ja “Arvumaa”.
  • Lasteaed peab oluliseks IKT – vahendite olemasolu ja nende aktiivset kasutust, mis võimaldab toetada laste arengut luues lisaväärtust.
  • Asutus väärtustab traditsioonide olemasolu ja nende mõju organisatsiooni kultuuris. Lasteaial on pikaajalisi ja jätkusuutlikke traditsioone.