Riiklik järelvalve

Riiklik järelvalve

Haridusasutuste üle teostab haldusjärelvalvet HTM.

Tuleohutusalast järelvalvet teostab lasteaias Päästeameti Põhja päästekeskus (dokumendiregister).

Samuti: Tööinspektsioon;Terviseamet; Põllumajandus- ja Toiduamet; Andmekaitse Inspektsioon; Keeleamet; Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelvalve Amet; Keskkonnaamet; Tallinna Haridusamet.