Õppetöö

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:


Õppe- ja kasvatustöö üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng Tallinna Sikupilli
Lasteaia ja kodu koostöös.

Tallinna Sikupilli Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkideks on toetada lapse:
• vaimset, kehalist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb
lapsel terviklik ja positiivne minapilt,
• ümbritseva sotsiaalse, tehis- ja looduskeskkonna mõistmist,
• üldtunnustatud normidele vastavat käitumist,
• kehalist aktiivsust,
• arusaamist oma tervise hoidmise tähtsusest,
• õpi-, tegutsemis-, sotsiaalsete ja eneseteenindamise oskuseid.
• muukeelse lapse kohanemist meie kultuuriruumi ja keele omandamist

Eesmärkide elluviimiseks:

  1. Loome lastele turvalise, esteetilise kasvu- ja arengukeskkonna.
  2. Lapse arendamine, kasvatamine ja õpetamine toimub läbi mängu.
  3. Rõhuasetus nii füüsilisele kui sotsiaalsele arengule.
  4. Märkame erivajadusi ja teeme lastega individuaalset tööd.
  5. Kujundame eeldused laste iseseisvaks toimetulekuks.
  6. Toetame lapsi ja nende vanemaid. Vastutuse jagamine lapse kasvatamisel.
  7. Toome lapsele lähemale looduse, keskkonna ja säästvuse probleemid.
  8. Keeleõppe toetamine läbi individuaalsete ja grupitegevuste

Laste arengu hindamise põhimõtetega saad tutvuda SIIT.